Finazor Oy rekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Finazor Oy
Kirkkokatu 16
90100 OULU

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tarja Pitkänen
Finazor Oy
Kirkkokatu 16
90100 OULU
+358 50 3516131
tarja.pitkanen@whynotgrow.fi

3 Rekisterin nimi

Finazor Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Käyttämällä Finazor Oy:n Palvelua ja verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja, joissa todetaan, että henkilötietoja voidaan kysyä esim. yhteydenottolomakkeessa. Henkilötietojen käsittely perustuu täten osapuolten väliseen sopimukseen, mikä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste asiakasrekisterin osalta; yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen, sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakasrekisterin osalta; tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen, sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen, analysointi ja profilointi, sähköinen ja suoramarkkinointi, mainonnan kohdentaminen yrityksen omassa verkkopalveluissa.

5 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Asiakasrekisterin tietoja voivat olla kaikki edellisen kohdan mukaisiin käsittelyn tarkoituksiin tarpeelliset tiedot.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

1) rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, sukupuoli, äidinkieli;

2) rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

3) yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;

4) asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, puhelutallenteet, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot yrityksen järjestelmään.

5) mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisista tietolähteitä ovat rekisteröity itse, luottotietoyhtiöt, yhteystietopalvelujen tarjoajat ja muut vastaavat luotettavat tahot.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yritys ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakasrekisteriin kuuluvia henkilötietoja saadaan:

Rekisteröidyltä itseltään hänen liittyessä Finazor Oy:n asiakkaaksi tai rekisteröityessään Finazor Oy:n palveluiden käyttäjäksi taikka muun vastaavan asiallisen yhteyden syntyessä Finazor Oy:n ja rekisteröidyn välille;

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi osoittaa rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

(1) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

(2) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin.

(3) Oikeus saada rekisteripitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

   (a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

   (b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

   (c) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten;

   (d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai

   (e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

(4) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos:

   (a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

   (b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

   (c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

   (d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet rekisteröidyn perusteet.

(5) Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisteripitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

(6) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.